SÖZLÜ SINAV SONUCU İLANIT.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İZMİR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" Kapsamında Gerçekleştirilen Sözlü Sınav Değerlendirme Sonuçları İlanen Tebliğ Olunur.21/03/2018

SINAV SONUÇ LİSTESİ


KADROYA GEÇİŞTE İSTENECEK BELGELER

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  2. 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmaya ilişkin olarak idarelere karşı açılan davalardan feragat edildiğine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneği, ve/veya icra takiplerinden feragat edildiğine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı sureti

  3. Sulh Sözleşmesi (Örnek-4)

    GEREKLİ BELGELER

       **Yukarıda bulunan gerekli belgeler en geç 27.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmelidir

 

Kayıt: 21.3.2018
Güncelleme:27.3.2018
Paylaş


WS05